ANKIETY

Inwentaryzacji sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaną na terenie Tomaszowa Mazowieckiego inwentaryzacją sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, prosimy o wypełnienie „ANKIETY dot. sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych” i dostarczenie jej jednym ze sposobów:

 1. elektronicznie wypełnienie i wysłanie ankiety przy pomocy formularza na stronie: http://ankieta.tomaszow-maz.pl
 2. bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Mościckiego 12)
 3. bezpośrednio do kancelarii ogólnej w Urzędzie Miasta (ul. POW 10/16, budynek główny, parter)
 4. bezpośrednio do punktu obsługi klienta Urzędu Miasta w Galerii Tomaszów (ul. Warszawska 1)
 5. bezpośrednio do Informacji Turystycznej (Plac Kościuszki 29)

Ważne!

Jeśli nie znają Państwo odpowiedzi na, któreś  z pytań znajdujących się w ANKIECIE należy zostawiać pytanie bez odpowiedzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: iod@tomaszow-maz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1c RODO) poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim .
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione : 
  • podmiotowi zajmującemu się  obsługą program do elektronicznego wypełnienia ankiet przez mieszkańców
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629; z 2019 r. poz. 730)
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie wizyta pracownika Urzędu Miasta, który przeprowadzi inwentaryzację oraz kontrolę zbiornika.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Prosimy wypełnić Ankietę:

1. Adres budynku/lokalu na terenie Tomaszowa Mazowieckiego

jeżeli brak adresu - wpisac brak i zaznaczyć opcję: Brak adresu w terenie
jeżeli brak adresu - wpisac brak i zaznaczyć opcję: Brak adresu w terenie
jeżeli brak adresu - wpisac brak i zaznaczyć opcję: Brak adresu w terenie
jeżeli brak adresu - wpisac 0 i zaznaczyć opcję: Brak adresu w terenie
Prosimy wskazać, kliknąć w miejsce na mapie gdzie znajduje się budynek którego dotyczy ankieta. Mapę mozna odalać i przybliżać.

2. Brak adresu w terenie

3. Rodzaj budynku

4. Czy na terenie posesji jest zbiornik bezodpływowy

5. Jaka jest pojemność zbiornika

6. Technologia wykonania zbiornika bezodpływowego:

Wpisać rodzaj zastosowanej technologii wykonania zbiornika bezodpływowego jesli zaznaczono pozycję "Inne"

7. Data ostatniego opróżniania zbiornika

Data ostatniego opróżniania zbiornika wpisac np: 2019-05-10

8. Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku

9. Czy podpisana jest umowa z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiorników?

10. Dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości ciekłych

Dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości ciekłych

11. Czy jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

12. Jaka jest przepustowość oczyszczalni?

Proszę podać jaka jest przepustowość oczyszczalni?

13. Jaki rodzaj przydomowej oczyszczalni?

Wpisać rodzaj oczyszczalni jesli zaznaczono pozycję "Inne"

14. Jaki jest producent oraz zastosowany model przydomowej oczyszczalni?

Jaki jest producent oraz zastosowany model przydomowej oczyszczalni?

15. Rok uruchomienia przydomowej oczyszczalni?

Rok uruchomienia przydomowej oczyszczalni

16. Jaki jest odbiornik ścieków oczyszczonych?

Wpisać odbiornik ścieków oczyszczonych jesli zaznaczono pozycję "Inny"

17. Jaki jest sposób zagospodarowania osadu ściekowego?

Jaki jest sposób zagospodarowania osadu ściekowego?

18. Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego?

Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego.

19. Częstotliwość usuwania osadu ściekowego w ciągu roku?

Częstotliwość usuwania osadu ściekowego w ciągu roku

20. Czy jest kanalizacja miejska?

21. Czy planowane są inwestycje w tym zakresie?

Czy planowane są inwestycje w tym zakresie?

22. Jakie to inwestycje? Rok przeprowadzenia planowanych inwestycji?

Opis, rok przeprowadzenia planowanych inwestycji
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE